Warunki umowy


Definicje
"Agencja" oznacza „Helping Hand”
"Kandydat" oznacza każda osoba zarejestrowana w Agencji w celu poszukiwania pracy
“Zleceniodawca” oznacza osoba zarejestrowana w Agencji w celu poszukiwania kandydata do zatrudnienia

Ustalenia wstępne
Gdy Zleceniodawca zgadza się na rejestracje w Agencji w celu korzystania z usług agencji, Zleceniodawca uznaje i akceptuje warunki zgodnie z warunkami podanymi poniżej

Obowiązki Agencji
1. Agencja dołoży wszelkich starań, aby udostępnić Zleceniodawcy najlepiej nadającego się Kandydata dla spełnienia potrzeb i wymagań opisanych przez Zleceniodawce
2. Jeżeli Zleceniodawca podejmie decyzję o skorzystaniu z usług Kandydata, Agencja zapewni przygotowywanie umowy, z odpowiednimi warunkami w stosunku do pracy Kandydata
3. Agencja zobowiązuje się przechować dane Zleceniodawcy w trybie ściśle poufnym i to jedynie z powodu potrzeb przetwarzania danych związanych z pośrednictwem Agencji i wymogów RODO opisanych w Polityce Prywatności

Obowiązki Zleceniodawcy
1. Zleceniodawca wyraża zgodę na dostarczenie do Agencji wszystkie wymagane informacje o sobie, i o pracy żądanej do wykonania przez Kandydata, lub innych wymaganych informacji potrzebnych dla Agencji aby z powodzeniem wykonać swoje obowiązki
2. Zleceniodawca nie jest zobowiązany do zatrudnienia któregokolwiek z przedstawionych mu Kandydatów
3. Jeżeli Zleceniodawca zdecyduje się na skorzystanie z usług danego Kandydata, Zleceniodawca bezzwłocznie poinformuje o tym zamiarze Agencję
4. W przypadku zagranicznego pracownika, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia, że kandydat posiada należyte uprawnienia do pracy w Polsce, choć Agencja podejmie wszystkie możliwe starania w celu zapewnienia Zleceniodawcy pomocy w ustaleniu należytych uprawnień Kandydata do pracy w Polsce
5. Do Zleceniodawcy należy obowiązek podpisania umowy o pracę z Kandydatem. Podpisanie umowy o pracę jest jedynie formalnością w przypadku kiedy Zleceniodawca złoży ofertę Kandydatowi którą Kandydat przyjmuje, Kandydat jest od tego momentu spostrzegany jako pracownik Zleceniodawcy
6. Zleceniodawca zachowuje dane wszystkich proponowanych mu Kandydatów w trybie ściśle poufnym

Opłaty
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do opłat określonych poniżej:

OPŁATY AGENCYJNE
• Stałe zatrudnienie 80% miesięcznego wynagrodzenia Kandydata (wpłata jednorazowa) plus VAT
2. W przypadku wspólnego zatrudnienia Kandydata przez dodatkowych klientów, Zleceniodawca będzie odpowiedzialny jedynie za część opłat pośrednictwa która odpowiada proporcji czasu którą Kandydat będzie pracował dla Zleceniodawcy
3. W przypadku zatrudnienia więcej niż jednego Kandydata, Zleceniodawca będzie odpowiedzialny za jedną opłatę pośrednictwa w wysokości 80% i pozostałe w wysokości 50% za każdego dodatkowego Kandydata
4. Zleceniodawca będzie również odpowiedzialny za uiszczenie opłat Agencji w przypadku zatrudnienia Kandydata przez osoby trzecie na skutek działań Zleceniodawcy
5. Zleceniodawca staje się odpowiedzialny za opłaty pośrednictwa Agencji z chwilą kiedy Zleceniodawca złożył Kandydatowi ofertę a Kandydat tę ofertę przyjął
6. Zleceniodawca jest zobowiązany do uiszczenia Agencji wyżej wymienionej opłaty pośrednictwa w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury
7. Jeżeli Zleceniodawca nie zapłaci Agencji w ustalonym terminie, Agencja będzie uprawniona do podjęcia działań prawnych w celu odzyskania należytych jej opłat, włącznie z odsetkami i innych poniesionych w tym działaniu kosztów

Zabezpieczenia Kandydata
Jeśli Zleceniodawca nie może przyjąć Kandydata do rozpoczęcia pracy w uzgodnionym terminie, Zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty Kandydatowi zaliczkę w wysokości 50% ustalonej pensji od oryginalnie uzgodnionego terminu rozpoczęcia pracy w celu zabezpieczenia umowy z przesuniętym terminem

Trzymiesięczny okres gwarancji
Jeżeli Zleceniodawca zgodnie z prawem i należytym uzasadnieniem zakończy umowę o pracę z Kandydatem w okresie do trzech miesięcy od rozpoczęcia zatrudnienia, Agencja dołoży wszelkich starań w celu znalezienia innego odpowiedniego Kandydata dla Zleceniodawcy
W tym przypadku Zleceniodawca nie ponosi dodatkową opłatę pośrednictwa. Jednak w rzadkich przypadkach gdzie Agencja nie byłaby w stanie przedstawić innego odpowiedniego Kandydata, Agencja nie będzie zobowiązana do zwrotu oryginalnej opłaty pośrednictwa

Polityka odstąpienia od umowy
1. Rezygnacja przez Zleceniodawcę
Jeśli Zleceniodawca zakończy umowę o prace z Kandydatem przed rozpoczęciem pracy, Zleceniodawca nadal jest zobowiązany do uiszczenia w pełnej wysokości opłatę pośrednictwa. Powodem tego jest, że Agencja udzieliła już Zleceniodawcy usługi znalezienia im odpowiedniego Kandydata

2. Rezygnacja przez Kandydata
Jeśli Kandydat zakończy umowę o pracę przed/lub w pierwszych trzech miesiącach po rozpoczęciu pracy, Agencja podejmie wszelkie możliwe kroki w celu znalezienia innego Kandydata dla Zleceniodawcy bezpłatnie. Jednak w rzadkich przypadkach kiedy Agencja nie jest w stanie zapewnić innego odpowiedniego Kandydata, Agencja nie jest zobowiązana do zwrotu oryginalnej opłaty pośrednictwa

Ustalenie końcowe
Agencja nie ponosi odpowiedzialności i / lub zobowiązania w zakresie wszelkich niezgodności informacji lub nieumyślne wprowadzenie Zleceniodawcy w błąd w sprawie Kandydata, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Zleceniodawcę, wynikające z działania lub zaniechania Kandydata, czy umyślnie lub przez niedbalstwo