Warunki umowy


Definicje
"Agencja" oznacza „Helping Hand”.
"Kandydat" oznacza każda osoba zarejestrowana w Agencji w celu poszukiwania pracy.
"Klient" oznacza osoba zarejestrowana w Agencji w celu poszukiwania kandydata do zatrudnienia.

Preambuła
Gdy Klient zgadza się na rejestracje w Agencji w celu żądania z korzystania z usług agencji, Klient uznaje i akceptuję warunki zgodnie z warunkami podanymi poniżej.

Obowiązki Agencji
1. Agencja dołoży wszelkich starań, aby udostępnić Klientowi najlepiej nadającego się Kandydata dla spełnienia potrzeb i wymagań pracy opisanych przez Klienta.

2. Jeżeli Klient podejmie decyzję o skorzystaniu z usług Kandydata, Agencja zapewni umowę, z warunkami w stosunku do pracy Kandydata.

3. Agencja zobowiązuje się przechować dane Klienta ściśle poufnie i to jedynie z powodu potrzeb przetwarzania danych związanych z pośrednictwem Agencji.

Obowiązki Klienta
1. Klient musi dostarczyć Agencji wszystkie wymagane informacje o sobie, i o pracy żądanej do wykonania przez Kandydata, lub innych wymaganych informacyjnych potrzebnych dla Agencji aby z powodzeniem wykonać swoje obowiązki.

2. Klient nie jest pod żadnym zobowiązaniem aby zatrudnić  któregokolwiek z prezentowanych mu Kandydatów.

3. Jeżeli Klient zdecyduje się na skorzystanie z usług danego Kandydata, Klient musi bezzwłocznie poinformować o tym zamiarze Agencję.

4. W przypadku zagranicznego pracownika, Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że ​​kandydat posiada należyte uprawnienia do pracy w Polsce, choć Agencja podejmie możliwe dla niej starania w celu zapewnienia Klientowi Kandydata uprawnionego do pracy w Polsce.

5. Do Klienta należy obowiązek podpisania umowy o pracę z Kandydatem, ale rozumie się, że podpisanie umowy o pracę jest jedynie formalnością i że, gdy Klient złoży ofertę Kandydatowi którą Kandydat przyjmuje, Kandydat jest od tego momentu spostrzegany jako pracownik Klienta.

6. Klient musi wysłać kopię umowy o pracę Agencji, przed rozpoczęciem pracy przez Kandydata.

7. Klient zachowuje dane wszystkich proponowanych mu Kandydatów w trybie ściśle poufnym. Każde naruszenie tego warunku, co powoduje że Kandydat przyjmuje ofertę zatrudnienia przez osobę trzecią powoduje zobowiązanie Klienta do zapłaty opłat Agencji.

Opłaty
1. Wszystkie określone opłaty podane są w PLN

2. VAT jest płacony w sposób określony w opłatach Agencji poniżej.
VAT jest płacony obecnie w wysokości 23 procent, co może ulec zmianie zgodnie z aktualnie ustaloną i obowiązującą wartością VAT.

Opłata pośrednictwa Agencji
(Postanowiono, że opłaty pośrednictwa nie podlegają negocjacji)

1. Klient zobowiązuje się do opłat określonych poniżej:

OPŁATY AGENCYJNE

• Zatrudnienie tymczasowe (0 do 3 miesięcy) 25% Kandydata zarobków
• Trwałe zatrudzenie (powyżej 3 miesięcy) 50% Kandydata zarobków

2. W przypadku wspólnego zatrudnienia Kandydata przez dodatkowych klientów, Klient będzie odpowiedzialny jedynie za część opłat pośrednictwa która odpowiada proporcji czasu którą Kandydat pracuje dla Klienta.

3. W przypadku zatrudnienia więcej niż jednego Kandydata, Klient będzie odpowiedzialny za jedną opłatę pośrednictwa w wysokości 100% i pozostałe w wysokości 50% za każdego dodatkowego Kandydata.

4. Klient będzie również odpowiedzialny za uiszczenie opłat Agencji w przypadku zatrudnienia Kandydata przez  trzeciej osobę na skutek działań Klienta.

5. Klient staje się odpowiedzialny za opłaty pośrednictwa Agencji z chwilą kiedy Klient złożył Kandydatowi ofertę a Kandydat tą ofertę przyjął.

6. Klient jest zobowiązany do uiszczenia Agencji opłaty pośrednictwa w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

7. Jeżeli Klient nie zapłaci Agencji w ustalonym terminie, Agencja będzie uprawniona do podjęcia działań prawnych w celu odzyskania należytych jej opłat, włącznie z odsetkami i innych poniesionych w tym działaniu kosztów.

Zabezpieczenia Kandydata
Jeśli Klient nie może przyjąć Kandydata do rozpoczęcia pracy w uzgodnionym terminie Klient będzie zobowiązany do zapłaty Kandydatowi zaliczkę w wysokości 50% ustalonej pensji od oryginalnie uzgodnionego terminu rozpoczęcia pracy w celu zabezpieczenia umowy z przesuniętym terminem.

Trzymiesięczny okres gwarancji
Jeżeli Klient zgodnie z prawem i należytym uzasadnieniem zakończy umowę o pracę Kandydata w okresie trzech miesięcy od rozpoczęcia zatrudnienia, Agencja dołoży wszelkich starań w celu znalezienia innego Kandydata dla Klienta. W tym przypadku Klient nie ponosi odpowiedzialność za opłatą pośrednictwa. Jednak w rzadkim przypadku gdzie Agencja nie byłaby w stanie przedstawić innego odpowiedniego Kandydata, Agencja nie będzie zobowiązana do zwrotu oryginalnej opłaty pośrednictwa.

 Polityka odstąpienia od umowy
1. Rezygnacja przez Klienta
Jeśli Klient zakończy umowę o prace z Kandydatem przed rozpoczęciem pracy,  Klient nadal jest zobowiązany do uiszczenia w pełnej wysokości opłatę pośrednictwa. Powodem tego jest, że Agencja udzieliła już Klientowi usługi znalezienia im odpowiedniego Kandydata.

2. Rezygnacja przez Kandydata
Jeśli Kandydat zakończy umowę o pracę przed lub w pierwszych trzech miesiącach po rozpoczęciu prac, Agencja podejmie wszelkie możliwe kroki w celu znalezienia innego Kandydata dla Klienta bezpłatnie. Jednak w rzadkich przypadkach Agencja nie jest w stanie zapewnić innego odpowiedniego Kandydata, Agencja nie jest zobowiązany do zwrotu oryginalnej opłaty pośrednictwa.

Ustalenie końcowe
Agencja nie ponosi odpowiedzialności i / lub zobowiązania w zakresie wszelkich niezgodności informacji lub nieumyślne wprowadzenie Klienta w błąd w sprawie Kandydata, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Klienta, wynikające z działania lub zaniechania Kandydata, czy umyślnie lub przez niedbalstwo.